Dezinsekcia - ničenie obtiažneho hmyzu


Dezinsekcia je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov - hmyzu (šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha atď.).

Základným predpokladom úspešnej dezinsekcie je postup, podľa vopred postaveného systematického plánu. Súčasťou tohto plánu je aj harmonogram, ktorý určuje pravidelný monitoring a na základe vyhodnotení sa určuje rozsah, objem a forma zásahu.
Naša firma vykonáva dezinsekciu formou jemnorozptylovej aplikácie (postrekom), náterom, poprašovaním, rozkladaním nástrah, studenou alebo teplou aerosoláciou. Nami požívané prípravky pri jemnorozptylovej aplikácii (barierový postrek) neznečisťujú podlahy, koberce, steny, vnútorné zariadenia a takmer vôbec nezapáchajú. To uľahčuje prípravu objektu, netreba zakrývať nábytok, stačí sprístupniť všetky priestory a ukryť (zabaliť) potraviny. Postrek nezanecháva viditeľné stopy. Po jeho ukončení netreba upratovať, stačí priestory intenzívne vyvetrať a môžu sa používať. Treba len umyť predmety bezprostredne používané (poháre, taniere, príbory, zubné kefky a pod.), ak tieto neboli vopred ukryté. Uvedenú dezinsekciu doporučujeme pri preventívnom zásahu vykonať jeden krát a pri represívnom zásahu dva krát a to s prestávkou 3-6 týždňov, z dôvodu zničenia potomstva – druhej generácie. Interval postrekov závisí od druhu likvidovaného hmyzu. Tak isto vykonávame dezinsekciu formou kladenia požerových nástrah napr. prípravkom s obchodným názvom Faratox Turbo, ktorý je určený na ničenie mravcov. Dezinsekciu veľkých skladových priestorov môžeme vykonávať tzv. studenou aerosoláciou. Výhodou tejto formy dezinsekcie je, že účinná látka dezinsekčného prípravku sa pod vysokým tlakom vzduchu dostane aj na ťažko prístupné miesta ošetrovaného objektu (napr.: stropy hál atď.). Ďalej vykonávame dezinsekciu verejných priestranstiev proti komárom, prípadne postreky stromových porastov proti ploskáčikovi pagaštanovému a spriadačovi americkému, ale aj proti iným škodcom.

Výkon dezinsekcie zabezpečujeme pre :

  - bytové podniky, bytové družstva, správcovské spoločnosti,
    spoločenstvá vlastníkov bytov a pod.
  - obchodné komplexy
  - školy, internáty a pod.
  - zdravotníctvo
  - stravovacie zariadenia
  - kancelárske a administratívne priestory
  - armádne komplexy
  - veľkosklady
  - poľnohospodársky a potravinársky priemysel
  - a iné


Dezinsekciu vykonávame :

  - chemickým postrekom
  - požerovými nástrahami
  - poprašom
  - dymovaním
  - aerosoláciou


Dezinsekcia je dôležitá pretože škodlivý hmyz spôsobuje :

  - kontamináciu a znečistenie surovín
  - hospodárske škody
  - hygienické škody
  - stratu kvality výrobkov
  - prenášanie závažných infekčných chorôb